Semalt: Markaňyzy güýçlendirmek we baglanyşyk gurmak üçin myhman ibermekMyhman ýerleşdirmegiň köp peýdasy bar, esasanam dogry edilende. Ünsümizi çeken iki peýdasy, myhmanlaryň ýerleşdirilmegi, marka habardarlygyňyzy ýokarlandyrmagyň we hil baglanyşyklaryny gurmagyň iň çalt we aňsat usullaryndan biridir. Müşderilerimiz üçin bagtymyza we bu makalany okasaňyz, 2021-nji ýylda nädip myhman iberjekdigimiz barada strategiýa bar.

Şunça ýyl bäri bar bolsa-da, myhman goýmak marka görnüşi hökmünde teklip edilende, birneme üsgülewügiň we kelläňiziň dyrnagyny görýäris. Hakykat, on dürli sanly marketing agentligi bilen gürleşip bilersiňiz we myhman ýerleşdirmek barada on dürli pikirde bolup bilersiňiz. Käbirleri myhman iberilmegini goldaýan bolsa, beýlekileri goldamaýar, soňam beýlekiler arasynda uzak dur.

Bu makalada myhman ibermegiň artykmaçlyklaryny ara alyp maslahatlaşarys we açyk aýtsam, myhman goýmagyň ähmiýetini bilip bilmeýänler, esasan diňe baglanyşyk gurmak üçin edendikleri sebäpli şeýle pikir edýärler. Indi, öz markaňyzy gurmak üçin myhman ýazsaňyz, bu meselede has ýakymly pikiriň boljakdygy şübhesiz.

Ine, SEO bahasyny üpjün edýän, ýöne markaňyzy döredýän myhman ibermek boýunça käbir maslahatlarymyz.

Iň gowy bilýän zatlaryňyza ýapyşyň we şol bilimlerden peýdalanyň

Forex bazarlaryna ünsi jemleýän bir marka bolsaňyz, Forex bazarlaryna ünsi jemläniňizde we ýazanyňyzda has gowy mümkinçilikler bar. Hakyky hünärmenleriň ünsi az, olar öz ugrunda galmagyň iň gowudygyna düşündiler.

Myhman ýazgylarynda üstünlik gazanmagyň açary, ýazýan zatlaryňyzyň hemmesine ökdedigiňize şübhesiz görkezmekdir. Başga zatlar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, markaňyzy bulaşdyryp, gözleg motorynyň mazmunyňyza baha bermegini bulaşdyryp bilersiňiz.

Umuman aýdylanda, myhman iberilende öz ugruňyza ýapyşmagyňyz iň gowusydyr.

Mümkin boldugyça hemişe gök öwüsýän mazmuny dörediň

Mümkin boldugyça uzak durmak üçin hemişe gök öwüsýän mazmun gerek bolar. Hünärmenlere, adatça, täzelikleri almak üçin ýüz tutýarlar. Bular gulaklaryňyzy açyk saklamaly mümkinçiliklerdir. Myhman ýazgylarynyň başgaçadygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Mazmunyňyz uzak ýaşamagy gözleýär. Mazmuny döretmezden ozal, neşir edilen günündäki ýaly ýakyn on ýylda ähmiýetlidigini ýa-da ýokdugyny görmek möhümdir.

Indi özüňi urma; 10 ýyla çenli dowam edýän mazmuna eýe bolmak, seýrek we tejribäňize baglylykda gelmek kyn. Mysal üçin, tehnologiýa pudagyndaky hünärmenler üçin muňa ýetmek aýratyn mümkin däl bolup biler. Şeýle-de bolsa, hemişe gök öwüsýän mazmun döretmek üçin elinden gelenini etseňiz kömek eder. Biziň ulanýan reseptlerimiz 90% hemişe gök öwüsýän, 10% täzelik. Bu, ýokary hilli myhman ýazgysyny ýazmagyň iki ugry diýen ýaly ajaýyp deňagramlylygy döredýär.

Degişli we güýçli web sahypalaryny nyşana alyň

Web sahypasynyň domen ygtyýaryna ünsi jemlemek, şol web sahypasynyň güýji barada doly maglumat bermeýär. Domainokary domen ygtyýarly web sahypalary bar, ýöne birneme inçe nusgasy. Bu domenler, web sahypasynyň esasy maksady bilen baglanyşykly bolmadyk daşarky baglanyşyklar bilen eýýäm ýüklenip bilner.

Degişli web sahypasyny saýlamak üçin esasy domen ygtyýarlygyny ýalňyşdyrmak, myhman ibermek tagallalaryňyza zyýan ýetirip biler. Diňe bir domen ygtyýarlygyny kowmak ony kesmez; hünärmenler tarapyndan iberilen abraýly mazmuna eýe bolan ýokary hilli web sahypalaryny hem tapmaly.

Elmydama soraýan iki esasy zadymyz, ýol ölçegleri we maksatly web sahypasy baglanyşyk satyn almagy halaýan bolsa (pul üçin baglanyşyk çalşýan bolsa). Müşderimiziň adyndan neşir çykarmazdan ozal olaryň baglanyşyk profilinde barlaýarys. Web sahypasynyň laýyk däl mazmun bilen baglanyşyksyz domenlere baglanyşýandygyny görsek, ony ýatyrarys we güýjümizi dogry mazmun üçin dogry web sahypasyny tapmaga gönükdireris.

Rememberadyňyzdan çykarmaň, biziň ünsümiz baglanyşyk gurmak däl-de, markany ösdürmek. Markanyň standartyna laýyk gelmänsoň, indiki web sahypasyna geçeris. Mazmunymyzy has giň köpçülige görkezmek üçin iň oňat onlaýn söwda nokadyny gözlemegi dowam etdirenimizde bu bize köp aladany halas edýär.

Haýsydyr bir nädogry oýna ýa-da şübheli bir zada şübhelenenimizden soň, gaplap, gidýäris. Bir dawa bilen baglanyşykly netijelere duçar bolmak islemeýäris.

Hil neşirleri bilen gowy gatnaşyk guruň

Hyzmatdaşlyk etmek üçin ajaýyp web sahypasyny tapyp, myhman ýazgylarymyz diňleýjiler bilen tebigy ýagdaýda rezonanslaşandan soň, seslenmä laýyk ýaşamak üçin elimizden gelenini edýäris. Käbir SEO hünärmenleri bu pikire kän bir gyzyklanmaýarlar, sebäbi has köp baglanyşygyň bahasyny peseldýär. Köplenç myhman ýazgylary goşant goşýanlaryň baş sahypasyna diňe bio-da bir baglanyşyk berýär.

Bu, ilkinji baglanyşygyň iň täsirli bolandygyny aňladýar. Ondan soňky islendik baglanyşyk, biri-biriniň yzyndan gelýänligi sebäpli gymmaty azalýar. Şeýle-de bolsa, güýçli neşiriňiz bar bolsa, diňleýjilere täsir edýärsiňiz, şonuň üçin baglanyşyk bahasyny ýatdan çykaryp bilersiňiz, esasanam baglanyşyk däl-de, öz markaňyzy ösdürýändigiňiz üçin.

Şeýle mentalitetiň bolmagy, diňleýjiler bilen oňat seslenýän gymmatly mazmuny hödürlemegimiziň sebäbi.

Gözleg Motorynyň Optimizasiýasy

Hatda hünärmenler myhman ýazgylaryny taýýarlanda käwagt SEO-ny ýatdan çykarýarlar. Işlediň web sahypamyz, Semalt, bu meselä doly düşünmek isleseňiz, SEO ýazuwymyza nähili gidýändigimiz barada birnäçe makala çap etdi. Şeýle-de bolsa, esaslar şulary öz içine alýar:
 • Myhman ýazgysy üçin iki esasy açar sözden köp bolmaly däl.
 • Iň bolmanda esasy açar sözleriňiz 55 nyşan adynda görkezilmelidir.
 • Sanlaryňyzy sözbaşylaryňyzda ulanyň.
 • Postazgyňyzyň adynda ýaý ýa-da gabygy ulanyň.
 • Açar sözleriňizi (leri) takmynan 150 simwolyň meta beýanynda ulanyň. Açyk habarly boluň we herekete gowy jaň ediň.
 • Açar sözler mazmuna tebigy ýagdaýda girizilmelidir.
 • Sözbaşy bellikleri we açar sözler dogry ulanylmaly.
 • Okamagy aňsatlaşdyrmak, UX-ny köpeltmek we sahypada okamak wagtyny üýtgetmek üçin dürli şrift stilleri ulanylmaly. Muňa goýy, çyzykly we ok nokatlary girýär.
 • Içerki we daşarky baglanyşyk opsiýalaryny teklip ediň.
Şol myhman ýazgysyny mümkin boldugyça açyk etmek üçin elinden gelenini etmek isleýärsiňiz.

Beýleki çap edilen myhman ýazgylaryňyza serediň

Baglamak ýeke-täk ünsüňiz bolmasa-da, zerur bolanda baglanyşmagyň zyýany ýok. Şol bir ýerde birden köp myhman ýazgysy bar bolsa, beýleki makalalaryň arasynda baglanyşyk toruny döretmäge synanyşyň. Käwagt neşirler, esasanam bir bäsdeşe gönükdirilen mahaly baglanyşyklara rugsat bermez, ýöne köplenç olary baglanyşdyryp bileris.

Bu, webdäki myhman ýazgylaryňyzyň hemmesiniň arasynda oňat synergiýa döredýär we gözleg motoryna myhman ibermek tagallalaryňyza üns bermegi aňsatlaşdyrýar.

Myhman ýazgylaryňyzy goraň

Myhman ýerleşdirmek, marka täsiriniň beýleki usullaryny dolduryp biljek PR strategiýasydyr. Bu ýazgyny döretmäge goşant goşan hem bolsaňyz, oňa eýe däldigiňizi ýadyňyzdan çykarmaly däldiris. Neşirler islän wagtyňyz mazmun strategiýasyny bukup ýa-da üýtgedip bilerler we ýazgyňyzyň awtonom görnüşde alnandygyny görersiňiz.

Munuň iki çözgüdi bar:

Birinjisi, elmydama bir ýere iberýän neşiriň soňky nusgasyny saklamakdyr. Neşirleriňiz düşürilenden soň gaýtadan ulanmazdan ozal, internetiň hiç ýerinde gyrylmandygyny ýa-da köpeldilmändigine göz ýetiriň.

Ikinji çözgüt, öýdäki mazmunyňyzy ösdürmek üçin has köp güýç sarp etmegiňizdir. Öý esasly mazmun, özüňiziň we web sahypaňyzda çap eden mazmunyňyzdyr. Olara kitaplar, kitaplar we bloglar girýär.

Google-ny bagtly saklaň

Muny etmegiň bir usuly, Google-yň görkezmeleriniň sag tarapynda durmakdyr. Google-da beýleki onlaýn neşirlere mazmun goşanyňyzda ulanýan düzgünleriňiz bar.

Ine, üns bermeli käbir düzgünler:
 • Makalalaryňyza sahypaňyza baý açar söz baglanyşyklaryny goşmak.
 • Makalalarda şol bir ýa-da şuňa meňzeş mazmuny ulanmak.
 • Web sahypaňyzdan makalalary galdyryp, myhman ýazgylary hökmünde neşir etmek.
 • Bu meselede ýeterlik derejede bilmeýän ýazyjylary ulananyňyzda.

Netije

Myhman ýazgylary size baglanyşyk gurmak we markany ösdürmek mümkinçiliklerini hödürläp biler. Sahypaňyza has köp girýän traffigi almak hakykatdanam ajaýyp usul, ýöne bu pudagyňyzyň abraýyny ösdürmegiň bir usulydyr. Web sahypaňyzdaky ýokary hilli makalalaryň kömegi bilen, dogry web sahypasyny tapmakdan gorkman, ajaýyp web sahypalarynyň size gelmegine tomaşa edip bilersiňiz.

Göni göni öňe görünýär, ýöne binany baglanyşdyrman, marka gurluşyna ünsi jemlemegi ýatladýarys. Bir zatlar hereket edip başlansoň, ýoldan azaşmak gaty aňsat. Şeýle hem sorap bilersiňiz Semalt ýapyşanyňyzda kömek üçin.

Hyzmatlarymyz, ähli zerurlyklaryňyza bil baglap bilersiňiz, web sahypasy we SEO bilen baglanyşykly ähli zady öz içine alýar. Resurslarymyz we bilimlerimiz, web sahypaňyza peýdaly boljak dogry karar bermekde bize artykmaçlyk berýär.

Netijede, sabyr etmeli. Üstünlik käwagt wagt talap edýär.


mass gmail