Semalt hünärmeni - Pythonda web döwmek üçin başlangyç gollanma

Web döwmek, dürli web sahypalaryndan maglumat almak üçin ulanylýan programma üpjünçiligi usuly diýilýär. Usulyň esasy maksady, gurulmadyk maglumatlary (HTML formaty) gurluşly maglumatlara (elektron tablisasy ýa-da maglumat bazasy) öwürmek. Web gyrmagy ulanmagyň dürli usullary bar, ýöne umumy we ýönekeý usul Python-dan peýdalanmakdyr. Sebäbi Python ekosistema baý, sebäbi maglumat çykarmak meselesinde kömek edýän "BeautifulSoup kitaphanasy" bar.

Köp ýyllaryň dowamynda has täsirli bolandygyny subut edenligi sebäpli, web döwülmegine bolan islegde uly ösüş boldy. Adamyň Twitter, Google we Facebook ýaly web sahypalarynda API-lerini ulanmak ýaly web maglumatlaryny çykarmagyň başga-da birnäçe usuly bar, ýöne bu takyk usul däl, sebäbi IPS-i üpjün etmeýän web sahypalary bar.

Web gözlemek üçin zerur kitaphanalar

Python, bir funksiýany ýerine ýetirip bilýän köp kitaphanany almaga mümkinçilik berýänligi sebäpli, skrapper webinde iň halanýan çeşmeleriň biridir we içgin we dolandyrmak aňsat. Maglumatlary döwmekde Python modulynyň iň köp ulanylýan iki görnüşine Urllib2 we BeautifulSoup degişlidir. Urllib2, URL-ler almak üçin ulanyp boljak Python moduly. Beýleki tarapdan, “BeautifulSoup” web sahypalaryndan tablisalar we grafikler ýaly maglumatlary çekmek üçin ulanylýan guraldyr.

“BeautifulSoup” ulanyp, web sahypasyny çyzmak

“BeautifulSoup” iň möhüm gyryjy web gurallaryndan biridir. “BeautifulSoup” -yň kömegi bilen web sahypasyny döwüp bilmek üçin dürli ädimler bar. Olara şular girýär:

1. Zerur kitaphanalary import ediň - munuň üçin zerur maglumatlary almak üçin zerur kitaphanalary import etmeli;

2. HTML sahypasynyň içerki gurluşyna seretmek üçin "prettify" funksiýasyny ulanyň - bu möhüm ädim, sebäbi elýeterli bellikleri bilmäge kömek edýär.

3. HTML belligi bilen işlemek - bu bellikleriň käbiri çorba belligini öz içine alýar

4. Dogry tablisany tapmak - dogry maglumatlary tapmak üçin dogry tablisany tapmak möhümdir.

5. Maglumatlary çarçuwasyna çykaryň - bu iň soňky ädim we bu ýerde isleýän netijelerini alyp bolýar.

Edil şonuň ýaly, “BeautifulSoup” adamyň isleglerine baglylykda beýleki dürli web sahypalaryny ýerine ýetirmek üçin hem ulanylyp bilner.

“BeautifulSoup” ýaly skrapper webiniň ýerine yzygiderli aňlatma ulanyp, şuňa meňzeş netijeleri gazanyp bilýänler bar. Bu mümkin däl, sebäbi “BeautifulSoup” bilen yzygiderli aňlatmalaryň arasynda köp tapawut bar we olaryň ahyrky netijeleri hem gaty tapawutlanýar. Mysal üçin, “BeautifulSoup” kodlary yzygiderli aňlatmalar bilen ýazylanlardan has ygtybarly bolýar.

Şol sebäpden, dogry netijeleri alyp bolýanlygy sebäpli, web skrappingini ulanmak gaty täsirli usul

mass gmail